Christinelystskolen

 

SOCIAL

LÆSEPLAN

  

FORMÅL

 

.          At opnå de bedst mulige betingelser for trivsel og læring for den enkelte.

 

.          At fremme den enkeltes evne til at indgå og trives i et socialt fællesskab.

 

.          At udvikle ansvarlighed både over for sig selv og andre.

 

 

 

Det  er den voksnes kendskab til barnet og dets baggrund, der er en forudsætning for, at man kan sætte ind med læring på det gunstigste tidspunkt i barnets udvikling. Gerne med udgangspunkt i en virkelig hændelse. Tolkning og vægtning af hvert punkt bør danne grundlag for drøftelse i lærerteamet omkring den enkelte klasse.

 

0.-3. kl.

 

.             Lære at fungere i en større social sammenhæng

.             Lære at  respektere andres forskelligheder

.             Lære at benytte positiv kontaktform

.             Lære at udsætte egne behov

.             Lære at lytte

.             Lære at udtrykke følelser og tanker

.             Lære at føle ansvar for klassens fællesskab

.             Lære at være opmærksom på andres signaler

.             Lære at være med til at løse konflikter

.             Lære at begrænse voldsom adfærd

.             Lære at respektere andres ejendele

.             Lære med tiden at klare sin skoletaske med indhold

 

 

4.-6. kl.

 

Videre arbejde med børns sociale udvikling og bevidsthed.

 

.             Lære at være medansvarlig for egen skolegang

.             Lære at tilrettelægge egen tid.

.             Lære at tro på egne evner og formåen

.             Lære at skelne mellem forskellige former for kritik

.             Lære at respektere andres holdninger

.             Lære selv at løse mindre konflikter

.             Lære at kunne tage ansvar for klassens trivsel

.             Lære at sætte sig i en andens situation (empati)

 

 

 

 

7.-9. kl.

 

Videre udvikling af elevers personlige, sociale og faglige forudsætninger.

 

.             Fremme tillid til egne evner

.             Styrke lysten til at lære

.             Bevare evnen til at undres

.             Være opmærksom på hinandens styrke og svagheder

.             Lære at være opmærksom på hvordan ens sprog virker på andre

.             Styrke evnen til at give udtryk for egne holdninger, og selv tage stilling

.             Styrke evnen til at løse konflikter verbalt

.             Bidrage aktivt til klassens trivsel

.             Udvise medansvarlighed for undervisning

.             Udvise medansvarlighed for skolens miljø

 

NÅR SORGEN RAMMER

 

 

Det er alles ansvar – også dit og mit

 

 

 

 

 

Christinelystskolen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange forskellige forhold i et barns eller en voksens liv kan betyde, at man får behov for øget omsorg fra kammerater og arbejdskolleger.

 

Denne folder fortæller kort om de overvejelser, vi gør os på Christinelystskolen, når livet gør ondt.

 

Denne plan skal opfattes som en vejledning, der kan anvendes i de situationer, der er anført nedenfor.

 

Det kan være:

 

a)       Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaos i hjem og omgivelser

b)       Når et barn mister i nærmeste familie

c)       Når skolen mister – en elev, en af skolens øvrige personale

 

For at gå ind i opgaven kræves ikke et overmenneske – kun et medmenneske. Det er legalt ikke at kunne, blot man sikrer sig, at en

anden træder til.

 

Ved forældremøder  gennemgås, planen med det formål, at forældrene efterfølgende orienterer skolen, når der opstår situationer, som kan få indflydelse på børnenes følelsesmæssige tilstand.

 

 

a)    Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaos i hjem og omgivelser

 

Den der erfarer herom, orienterer skolens leder og barnets klasselærer. Klasselæreren er herefter forpligtet på, at alle omkring klassen i skole-

og fritidsordning orienteres.

 

Klasselæreren kontakter hjemmet efter at have drøftet situationen med lærerteamet og skolens leder for evt. at få aftalt:

 

Hvilken rolle skolen skal påtage sig

Hvem der ønskes orienteret

Hvad der i øvrigt skal gøres

Hvordan man orienterer og hjælper hinanden

Hvordan kan PPR hjælpe

 

 

Det aftales, hvorledes klassekammeraterne informeres og i hvilket omfang.

Klasselæreren orienterer samtlige implicerede kolleger og sørger for den nødvendig opfølgning.

 

b)  Når et barn mister i den nærmeste familie

 

Den der erfarer herom, orienterer skolens leder og barnets klasselærer. Klasselæreren er herefter forpligtet på, at alle omkring klassen i skole- og fritidsordning orienteres.

Klasselæreren kontakter hjemmet efter at have drøftet situationen med lærerteamet og skolens leder for evt. at få aftalt:

 

Hvilken rolle skolen skal påtage sig

Hvem der ønskes orienteret

Hvad der i øvrigt skal gøres

Hvordan man orienterer og hjælper hinanden

Hvordan PPR hjælper

 

Det aftales, hvorledes klassekammeraterne informeres og i hvilket omfang.

Ved dødsfald orienteres hele personalet.

 

Det overvejes gerne i samråd med familien om:

Der aflægges besøg i hjemmet og af hvem

Deltagelse i begravelse – lærer/elever – andre

Gravsted besøges

 

Klassen/skolen viser deltagelse – sender blomster (200,- kr. – juni 2005)

Opfølgning i nøje forståelse med efterlevende voksen og barn.

Klasselæreren sørger for opfølgning

Sker dødsfaldet i en ferieperiode drøftes indsats med de efterladte

Evt. emnearbejde  – sorg – tab – livsmod

 

 

c)   Når skolen mister – en elev – en medarbejder

 

Den der erfarer herom, orienterer skolens leder og barnets klasselærer. Klasselæreren er herefter forpligtet på, at alle omkring klassen i skole-

og fritidsordning orienteres.

 

Klasselæreren kontakter hjemmet efter at have drøftet situationen med lærerteamet og skolens leder for evt. at få aftalt:

 

Hvilken rolle skolen skal påtage sig

Hvem der ønskes orienteret

Hvad der i øvrigt skal gøres

Hvordan man orienterer og hjælper hinanden

                      Hvordan kan PPR være behjælpelig

Det aftales, hvorledes klassekammeraterne informeres og i hvilket

omfang.

 

Ved dødsfald orienteres hele personalet af skolelederen

Det overvejes gerne i samråd med familien om:

Der aflægges besøg i hjemmet og af hvem

Deltagelse i begravelse – lærer/elever andre

Gravsted besøges

 

Klassen/skolen viser deltagelse – sender blomster (250,- kr. -  juni  2005)

Flagning

Opfølgning i nøje forståelse med efterlevende voksen og barn.

Klasselæreren sørger for opfølgning

Sker dødsfaldet i en ferieperiode drøftes indsats med de efterladte med henblik på tiden efter skolestart

Klasselærer eller øvrige lærere i klassen tager initiativ på klassens

vegne i ferieperioder.

Er der tale om en medarbejder drøftes indsats og deltagelse på foranledning af skolelederen.

 

 

 

 

 

Dato: 17-03-2004

 

VÆRDIGRUNDLAG

 

Christinelystskolens værdigrundlag tager sit udgangspunkt i folkeskolelovens formålsparagraf, som er den overordnede retningslinie for skolens virke.

 

Det er et grundlag og et mål:

 • at samværet børnene imellem - og ansatte og børn imellem - er præget af gensidig respekt, dialog og medansvar
 • at vi understøtter den enkeltes alsidige udvikling og at faglighed og kreative fællesskaber udvikles
 • at natur og kultur bliver en integreret del i alle relevante faglige sammenhænge
 • at skole-hjem-samarbejdet udvikles

 

Med respekt mener vi:

 • at alle oplever at de dur til noget
 • at alle behandles retfærdigt og bedømmes individuelt
 • at vi anvender et ordentligt sprog på skolen

 

Med dialog mener vi:

 • at alle lærer at lytte til og respektere andres meninger
 • at alle forstår, at dialog kun er mulig mellem ligeværdige parter
 • at dialog er nødvendig, for at man i fællesskab kan gøre skolen bedre for både elever, forældre og personale

 

Med medansvar mener vi:

 • at alle har et ansvar for vor fælles trivsel
 • at alle har et ansvar for vores fælles bygninger, inventar og materialer
 • at alle accepterer skolen som et sted for udvikling og læring

 

Med alsidig udvikling mener vi:

 • udvikling på alle områder både det åndelige og det intellektuelle, men også den fysisk-, musiske-, og sociale udvikling
 • at alle fag er opmærksomme på, at der er mange måder at lære på
 • at skolen i hele sit virke bygger på at skabe lyst til at lære
 • at alle er opmærksomme på vigtigheden af, at kunne lære sammen med andre

 

Med faglighed mener vi:

 • viden, færdigheder og holdninger som grundlag for at tage stilling og handle.
 • viden, færdigheder og holdninger som grundlag for lyst til at lære
 • viden, færdigheder og holdninger som grundlag for at indgå i et demokratisk samfund der bygger på åndsfrihed ligeværd og demokrati.
 • viden, færdigheder og holdninger som grundlag for fortrolighed med dansk kultur, forståelse for andre kulturer og forståelse for menneskets samspil med naturen.

 

Sådan arbejder vi i praksis: (beskrives i PR/forretningsudvalg)

 • det enkelte team drøfter regelmæssigt målet for fælles samværsformer (se principper for teamsamarbejdet)
 • Noget om det sociale.
 • Noget om det (tvær)faglige
 • Noget om det kreative
 • Noget om skole-hjem-samarbejdet.